Privacyverklaring

Avizas Accountants, gevestigd aan Seinhuiswachter 12, 3034 KH te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Artikel 1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

1. Avizas Accountants verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
2. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 •  geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • identiteitsbewijs
 • functie en bevoegdheden van werknemers/bestuurders en ondernemers

Artikel 2. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

1. Avizas Accountants verwerkt eventueel ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • lidmaatschap vakbond
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • BSN / SOFI nummer

Artikel 3. DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN


1. Avizas Accountants verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Het voeren van de (salaris)administratie en aanverwante dienstverlening.
 •  Om goederen en diensten (verslagen) bij u af te leveren.
 • In het kader van een sollicitatieprocedure.


2. Avizas Accountants verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.


Artikel 4. HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN


1. Avizas Accountants bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar vanwege de geldende wet- en regelgeving voor accountants en accountantskantoren.


Artikel 5. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN


1. Avizas Accountants verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

.

Artikel 6. COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN


1. Avizas Accountants gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Artikel 7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN


1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Avizas Accountants en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


2. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@avizas.nl.


3. Avizas Accountants wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons


Artikel 7. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN


1. Avizas Accountants neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Artikel 7. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN


1. Avizas Accountants neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


2. Deze maatregelen bestaan uit:

 • Gebruik van dubbele wachtwoorden en verificatiecodes
 • Digitale wachtwoordenkluis
 • Schermbeveiliging en printer/scannerbeveiliging met wachtwoord
 • Indringeralarm/alarmsysteem in het bedrijfspand van Avizas Accountants met persoonlijke tag
 • Beveiligingsbeleid met onder meer firewall, spamfilter en virusscanner, protocol gebruik electronica-, internet, social media werknemers en clean desk policy
 • Zakelijke mobiele telefoons en laptops beveiligd met wachtwoord en/of vingerafdruk en/of schijf-encryptie
 • Geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten en met derden
 • Gebruik disclaimer in e-mail
 • Backup- en herstelprocedures
 • Beveiliging van netwerkverbindingen (intern en extern beheerd)
 • Bevoegdheden zijn functioneel toegewezen aan een beperkt aantal personen dat met de uitvoering van de verwerking is belast.
 • Voor zover vereist SubVerwerkersovereenkomsten met derden
 • Veilige wijze van het opslaan van gegevensbestanden binnen het kantoornetwerk

3. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact met ons op of meldt het via info@avizas.nl.

Avizas Accountants maakt risico’s, kansen en mogelijkheden inzichtelijk op financieel, organisatorisch en juridisch gebied!

De medewerkers van Avizas Accountants staan voor u klaar.

Businesspark Boezembocht
Seinhuiswachter 12
3034 KH  Rotterdam

Postbus 33150
3005 ED  Rotterdam
info@avizas.nl

Maandag - vrijdag
09:00 - 18:00 uur
Weekenden en feestdagen
gesloten

Bel nu